1. Kyu - braun

Kihon-Ido / Kombinationen

  1. Haraiotoshi Uke / Chudan Mae-Geri / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  2. Jodan Kizami-Zuki / Chudan Gyaku-Zuki (Suri-Ashi / Zenkutsu-Dachi)
  3. Chudan Soto-Uke / Jodan Uraken-Uchi (Sanchin Dachi)
  4. Kake Uke / Jodan/Chudan Ren Zuki (Sanchin Dachi)
  5. Haraiotoshi Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Shiko Dachi)
  6. Shuto Uke / Gedan Kansetsu-Geri (Nekoashi Dachi rechts, links)

 

Kata

Sanseru

Sanchin (Die Kata Sanchin ist von männlichen Prüflingen mit freiem Oberkörper vorzuführen.)

 
 

Kata-Bunkai

Gekisai I oder Gekisai II

 

Kumite:

Shiai-Kumite: Jiyu-Ippon-Kumite / Jiyu Kumite

Yakusoku-Kumite: Kumite-Ura (3) / Nage-Waza (3)

Goshin-Jitzu-Kumite: Abwehr gegen Halten, Würgen, Stoßen