6. Kyu - grün

Kihon-Ido / Kombinationen

  1. Haraiotoshi Uke / Chudan Mae-Geri / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  2. Chudan Mawashi-Geri / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  3. Age Uke / Chudan Gyaku-Zuki / Chudan Mae-Geri (Zenkutsu Dachi)
  4. Yoko Uke / Jodan/Chudan Ren Zuki (Sanchin Dachi)
  5. Haraiotoshi Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Shiko Dachi)
  6. Kake Uke / Chudan Mae-Geri (Nekoashi Dachi rechts, links)

 

Kata:

Gekisai I

Gekisai II

 
 

Kumite:

Shiai-Kumite

Jiyu-Ippon-Kumite / Jiyu Kumite

Yakusoku-Kumite

Kumite-Ura (3)

Nage-Waza (3)