8. Kyu - gelb

Kihon-Ido / Kombinationen

  1. Haraiotoshi Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  2. Chudan Mawashi-Geri (Zenkutsu Dachi)
  3. Jodan Oi-Zuki / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  4. Chudan Soto-Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)
  5. Age Uke / Jodan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)
  6. Yoko Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)

 

Kata:

Taikyoku1

 

Kumite:

Kihon-Ippon-Kumite