9. Kyu - weiß

Kihon-Ido / Kombinationen


  1. Haraiotoshi Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Zenkutsu Dachi)

  2. Chudan Mae-Geri (Zenkutsu Dachi)

  3. Age Uke / Jodan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)

  4. Yoko Uke / Chudan Gyaku-Zuki (Sanchin Dachi)